Biệt thự: Anh Phạm Vinh (Tp. HCM)

  • Biệt thự: Anh Phạm Vinh (Tp. HCM)
  • Biệt thự: Anh Phạm Vinh (Tp. HCM)
  • Biệt thự: Anh Phạm Vinh (Tp. HCM)
  • Biệt thự: Anh Phạm Vinh (Tp. HCM)
  • Biệt thự: Anh Phạm Vinh (Tp. HCM)

Một số hình ảnh quá trình thi công công trình:


 

 

 


Xin cảm ơn!